KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla SEYDİOĞULLARI MOBİLYA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Satın alan müşterilerin: adı-soyadı, vergi kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, , işyeri adı ve unvanı, kredi kartı, ürün teslim alana ait kimlik bilgileri ve borç bilgisine ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam-kampanya- promosyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ve elde ettiğimiz bilgileri gizli tutmaktayız.

ALICI’ ya  ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI/SAĞLAYICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin  teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI/SAĞLAYICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI/SAĞLAYICI, SEYDİOĞULLARI MOBİLYA iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından KVKK MEVZUAT’ ına uygun olarak kaydedilebilir, arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI, SATICI/SAĞLAYICI’ nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, kişisel verilerinin iletilmesini, işlenmesine ve depolanmasına 6698 sayılı KVKK kapsamında açıkça onay verdiğini beyan ve kabul eder. İşlenen kişisel veriler, SATICI/SAĞLAYICI’ nın KVKK ve Gizlilik Politikası’ na ve ilgili MEVZUAT’ a uygun olarak gerekli sürenin sonunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. ALICI, KVKK ve ilgili MEVZUAT hakkında detaylı bilgiye ve haklarına SATICI/SAĞLAYICI’ nın PLATFORM’ unda yer alan KVKK Aydınlatma Metni’ ni inceleyerek ulaşabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Söz  konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde  yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine  yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere  bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre SEYDİOĞULLARI MOBİLYA Mahmudiye mh. Ertugrulgazi cad. No:54 inegöl/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.